Aanvullende adverteerder voorwaarden

Laatste update: 17 maart 2020

Deze aanvullende Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden zoals te vinden op https://linkpizza.com/nl/company/terms-of-service.
Het adres van Kizitos B.V. is Panamalaan 3F, 1019 AS Amsterdam, met KvK-nummer: 56749139
Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons op wil nemen kan dat door te bellen naar: +31 (0)20 244 1010 of een mail te sturen naar support@linkpizza.com.

Artikel 1 - Begrippen

 1. Influencer(s): Een ingeschreven gebruiker van het LinkPizza platform.
 2. Adverteerder(s): Een ingeschreven gebruiker van het LinkPizza platform.
 3. Opdracht: Een uitnodiging van een adverteerder of voorstel van een publisher tot samenwerking tussen influencer en adverteerder
 4. Samenwerking: Een overeenkomst gesloten tussen Influencer en Adverteerder, tot stand gekomen na wederzijdse acceptatie van een "Opdracht" in het LinkPizza platform.
 5. Overeenkomst: De afspraken overeengekomen in deze aanvullende voorwaarden adverteerders en de Algemene voorwaarden, inclusief eventuele afspraken en/of verplichtingen die voortvloeien uit de Samenwerkingen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers van LinkPizza die in hebben geschreven als Adverteer en op dat moment akkoord moeten gaan met deze voorwaarden.
 2. Van deze aanvullende voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze aanvullende voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 - Gebruiksregels van de Website

 1. De Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in deze Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden.
 2. Met de totstandkoming van een Samenwerking gaat de adverteerder zich een betaalverplichting aan voor de zojuist geaccepteerde Opdracht.

Artikel 4 - Verplichtingen LinkPizza

 1. LinkPizza zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden. LinkPizza verplicht zich om de afspraken in deze Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden naar beste kunnen uit te voeren.
 2. LinkPizza behoudt zich het recht de levering van Diensten aan de Adverteerder geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Adverteerder toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.

Artikel 5 - Wijziging Overeenkomst

Zie Algemene Voorwaarden Artikel 1.2.

Article 6 - Duration, termination and dissolution

 1. LinkPizza is gerechtigd om deze Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien
  • (a) de Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard;
  • (b) het faillissement van de Adverteerder is aangevraagd;
  • (c) de Adverteerder in surseance van betaling verkeert; of
  • (d) er surseance van betaling voor de Adverteerder is aangevraagd.
 2. De duur van deze Voorwaarden is gekoppeld aan de duur van de algemene voorwaarden.
 3. De Adverteerder kan de beëindiging van deze voorwaarden inzetten volgens de algemene voorwaarden, door zich uit te uitschrijven van het platform.