Aanvullende affiliate voorwaarden

Laatste update: 17 maart 2020

Deze aanvullende Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden zoals te vinden op https://linkpizza.com/nl/company/terms-of-service.
Het adres van Kizitos B.V. is Panamalaan 3F, 1019 AS Amsterdam, met KvK-nummer: 56749139
Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons op wil nemen kan dat door te bellen naar: +31 (0)20 244 1010 of een mail te sturen naar support@linkpizza.com.

Artikel 1 - Begrippen

 1. Affiliate(s): Een ingeschreven gebruiker van het LinkPizza platform, ook wel bekend als Influencer of publisher
 2. Affiliate programma(s): ook bekend als partnerprogramma, Een affiliate programma is een verzameling vergoedingsmodellen en advertenties waarmee een adverteerder affiliates beloont voor bijvoorbeeld geleverde bezoekers of verkopen.
 3. Affiliate netwerk(en): een partij die affiliate programma aanbiedt voor adverteerders die LinkPizza heeft aangesloten op haar netwerk.
 4. Overeenkomst: De afspraken overeengekomen in deze aanvullende voorwaarden affiliate en de Algemene voorwaarden, inclusief eventuele afspraken en/of verplichtingen die voortvloeien uit de Samenwerkingen.
 5. Media: Websites, apps of andere locaties waar content geplaatst is.
 6. Chargeback: Het terughalen van de eerder uitbetaalde commissie na het retour zenden of afkeuren van een lead.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers van LinkPizza die in hebben geschreven als Influencer en op dat moment akkoord moeten gaan met deze voorwaarden.
 2. Van deze aanvullende voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen
 3. Indien een bepaling van deze aanvullende voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 - Gebruiksregels van de Website

 1. De Affiliate zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in deze Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden.
 2. De affiliate zal ten alle tijde gebruik maken van het pzz.js script, de link shortener of de links gegenereerd via de LinkPizza API. Het zelf samenstellen van links is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LinkPizza.
 3. Het gebruik van LinkPizza affiliate links in combinatie met browserwerkbalken, proxy's of andere tussenliggende software om Media of affiliate klikken die u niet beheert te wijzigen, is specifiek verboden.
 4. Indien er door een Affiliate netwerk een Chargeback wordt uitgevoerd dient de Affiliate de commissie op verzoek terug te storten. Indien gewenst kan LinkPizza hierover documentatie overhandigen waaruit de Chargeback blijkt.

Artikel 4 - Verplichtingen LinkPizza

 1. LinkPizza zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden. LinkPizza verplicht zich om de afspraken in deze Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden naar beste kunnen uit te voeren.
 2. LinkPizza behoudt zich het recht de levering van Diensten aan de Affiliate geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Affiliate toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
 3. LinkPizza zal de door de Affiliate verdiende en door het affiliate netwerk aan LinkPizza uitbetaalde commissies, na aftrek van de commissie voor LinkPizza, maandelijks overmaken naar het door de affiliate gegeven rekeningnummer, mits de gegevens correct waren en de betaaldrempel van €25 (zegge vijfentwintig Euro) betaalbare balans behaald is voor die maand.

Artikel 5 - Wijziging Overeenkomst

Zie Algemene Voorwaarden Artikel 1.2.

Artikel 6 - Duur, beëindiging en ontbinding

 1. LinkPizza is gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien
  • (a) de Affiliate in staat van faillissement wordt verklaard;
  • (b) het faillissement van de Affiliate is aangevraagd;
  • (c) de Affiliate in surseance van betaling verkeert; of
  • (d) er surseance van betaling voor de Affiliate is aangevraagd.
 2. De duur van deze Voorwaarden is gekoppeld aan de duur van de algemene voorwaarden.
 3. De Affiliate kan de beëindiging van deze voorwaarden inzetten volgens de algemene voorwaarden, door zich uit te uitschrijven van het platform.